De Dwaler

De Dwaler, uit de duisternis gered dankzij God, door het Evangelie van Jezus Christus, de Schepper van hemel en aarde, Die mens werd om Zijn leven te geven voor zondaren. Voor hen die verloren zijn. Wie in de Heere Jezus gelooft heeft eeuwig leven.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Johannes 3:16-21, HSV

Mijn hele leven heb ik gedacht dat ik rechtvaardig was, tot op het moment dat de Heere Jezus mij riep in 2014. God is rechtvaardig en ik was het niet en ik kon Gods vergeving niet verkrijgen door mijn eigen werk of aandeel, maar ik was afhankelijk van Gods genade.

In de Bijbel staat: Wie in de Heere Jezus gelooft heeft eeuwig leven, maar mijn geloof bleek ongeloof te zijn. Ik nam het getuigenis van de Heere niet aan, totdat God Zelf Zijn getuigenis in mijn hart bracht, waardoor ik het Woord geloofde.

Door Zijn Woord liet God mij de waarheid zien, namelijk dat ik een verloren zondaar was; een slaaf van mijn eigen ongerechtigheid. De Heere Jezus, de Verlosser en Middelaar, bleef als Enige over, waardoor ik mij tot God bekeerde. Vijf minuten later maakte Gods Geest mij levend. Mijn getuigenis kun je hier vinden.

Sinds die tijd heeft de Heere alles in mij veranderd. Op deze website wil ik graag over het Evangelie en de waarheid schrijven.

Voor geciteerde Bijbelteksten maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven.

Laatste bewerking: 27 juli, 2020.

Mocht u behoefte hebben om contact met mij op te nemen, dan kan dat hier.