De Dwaler

De Dwaler, uit de duisternis gered dankzij God, door het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon des mensen, Die door God in de wereld is gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Johannes 3:16-21, HSV

Mijn hele leven heb ik gedacht dat ik rechtvaardig genoeg was om het eeuwig leven waardig te zijn, totdat de Heere Jezus mij riep in 2014. Wat ik door Zijn Licht zag was dat alleen God rechtvaardig is en ik was het niet. Ik kon Gods vergeving niet verkrijgen door mijn eigen werk of aandeel, maar ik was afhankelijk van Gods ontferming en genade.

De Heere Jezus zegt dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft, maar mijn geloof bleek slechts geloof in mezelf te zijn. Ik nam het getuigenis van Jezus over God en de mens niet aan, want ik geloofde niet dat ik de duisternis meer liefhad dan Jezus. Ik geloofde niet dat ik het Licht haatte en dat ik niet tot het Licht kwam. Ik geloofde niet dat wat Jezus zegt over de mensen ook voor mij gold en zo maakte ik onderscheid tussen mezelf en anderen.

Het was God Zelf Die Zijn Woord in mijn hart bracht, waardoor ik Zijn getuigenis geloofde. Door Zijn Woord liet God mij de waarheid zien, namelijk dat ik verloren en veroordeeld was; een slaaf van de zonde en dood in zonden en overtredingen. De Heere Jezus, de Verlosser en Middelaar, bleef als mijn Enige hoop op redding over en ik bad Hem om hulp. Vijf minuten later maakte God mij levend.

Voor God alleen is alle eer en glorie, nu en in alle eeuwigheid!

Mijn getuigenis kun je hier vinden.

Voor geciteerde Bijbelteksten maak ik gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders aangegeven.

Mocht je behoefte hebben om contact met mij op te nemen, dan kan dat hier.