Wat is geloof?

De Heere Jezus begint Zijn bediening met deze woorden: “Bekeer u en geloof het Evangelie” (Markus 1:15). Geloof het Evangelie betekent: geloof het goede nieuws (de waarheid). De waarheid komt van God en is het Woord van God. Kortom, geloof in de Heere Jezus.

Een proefje met zonde en ongeloof

De mens is zondig. Door de zondigheid (ongerechtigheid) is de mens ongelovig.
Bestudeer onderstaande afbeelding eens.

Voorbeeld 1 is duidelijk. Geloof je bij 2 dat er inderdaad een rode sticker onder de zwarte sticker zit of weet je dat eigenlijk niet zeker? Waarom kun je niet gewoon met zekerheid geloven dat er een rode sticker onder verborgen zit? Het staat er toch echt duidelijk naast geschreven!

Stel dat er geen zonde, geen leugens en onwaarheid in de wereld zouden zijn. Dan zou de tekst: ‘Onder deze zwarte sticker zit een rode sticker’ ons volledig overtuigen. Het zou niet eens in ons opkomen dat het niet waar zou kunnen zijn of dat we misschien bedrogen worden. Geloof in dit voorbeeld is: Zeker weten dat de tekst naast de sticker de waarheid is, zonder ooit de rode sticker te hoeven zien.

Hoe krijg je geloof en zekerheid als je het niet ziet? Dan moet het bewijs ons op een andere manier geleverd worden, namelijk doordat de waarheid in ons wordt gelegd. Het geloof in de Bijbel werkt precies zo. Het Evangelie wordt verkondigd en Gods Geest werkt in het Woord en God overtuigt de mens van de waarheid.

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Romeinen 10:17

Geloof is een gave van God

Het geloof is dan wel iets van de mens, maar het komt alleen tot stand door de genade van God. In feite is geloof een passieve reactie, waar je geen invloed op hebt. Je kunt niet kiezen om iets te geloven, maar je gelooft of je gelooft niet. Wanneer de Heere Jezus aan je geopenbaard wordt dan geloof je in Hem, of je dat nu wilt of niet.

Stel dat je de zekerheid zou krijgen dat er een rode sticker onder de zwarte sticker zit, dan geloof je dat. Als je die zekerheid niet hebt, wat is dat dan voor geloof? Twijfel, onzeker en zonder houvast of hoop. Om die reden hebben we God nodig, Die het ons uit genade geeft om daadwerkelijk te geloven in de Heere Jezus.

Het geloof is daarom ook geen werk (geloof versus wet). Want de wet zegt: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven (Galaten 3:12). Geloof is het middel dat God gebruikt om een mens met Zichzelf te verzoenen. God openbaart Zich, waardoor de mens gelooft en dat geloof wordt de mens tot gerechtigheid gerekend (Genesis 15:4-6).

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Johannes 6:27-29

De Heere Jezus en het Evangelie

Als geloof een gave van God is, waarom klinkt dan toch de eis om te geloven, zoals in Markus 1:15? God is heilig en rechtvaardig. God eist heiligheid (volmaaktheid) (Mattheüs 5:48). De eis houdt geen rekening met zonde. Niet in het geval van de Joodse wet en ook niet in het geval van de wet van het geloof. Het is de eis die onze zondigheid aan het licht brengt en daarmee de noodzaak voor de Verlosser.

De Heere Jezus moest komen om te volbrengen wat voor ons onmogelijk is en dat is om als Enige de eis van God te vervullen (de wet) en Zijn leven te geven voor zondaars (Jesaja 53:5). Wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven. De Heere Jezus heeft ons laten zien wat het betekent om Gods wet te houden en dat wij daarin hopeloos falen. Zo hopeloos dat alleen God ons kan redden. Alles is genade!

Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheüs 11:25-30

Laatste bewerking: 16 oktober, 2017.