Corona (COVID-19)

Over God, de overheid, de corona-maatregelen en gelovigen. In binnen- en buitenland zijn christenen regelmatig in opspraak. Er is nogal wat te doen over hoe christenen omgaan met de corona-maatregelen van de overheden en helaas niet op een positieve manier.

Dit is er namelijk aan de hand: Ondanks de dringende adviezen zitten de zalen her en der vol met mensen die luider zingen dan ooit tevoren. Tevens zijn er christenen die zich niets lijken aan te trekken van de andere maatregelen en adviezen.

De Bijbel:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet.

Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Romeinen 13:1-7

Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

Titus 3:1-2

Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen.

Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God.

Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen.

Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.

Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

1 Petrus 2:11-25

Gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Dat is waar het om gaat in het christelijk leven. Gehoorzaam zijn aan God, gehoorzaam zijn aan ouders, aan opvoeders, aan de koning, aan de overheid en haar dienaren. Willen we een licht zijn in de wereld? Laten we dan een voorbeeld en een advocaat zijn voor wat God in Zijn liefde en wijsheid heeft ingesteld.

Dat we Gods eer zoeken en niet het voorbeeld volgen van mensen die elk gezag en orde verachten, die met leugens en spot verdeeldheid zaaien en oproepen om in opstand te komen of om ongehoorzaam te zijn.

Ongehoorzaamheid aan de overheid is wetteloosheid. Er is maar één voorbeeld denkbaar waardoor iemand in deze een oproep van gezagsdragers naast zich neer zou moeten leggen en dat is wanneer het hem of haar nadrukkelijk verboden wordt om het Woord van God te verkondigen, maar daarvan is in het geval van de corona-maatregelen geen enkele sprake!

De corona-maatregelen zijn er niet om de Heere Jezus en Zijn kerk te bestrijden, maar om een grillig virus de kop in te drukken, om de gezondheidszorg overeind te houden en om zorgmedewerkers te ontlasten.

In Nederland mag men in de kerk bijeenkomen, maar gelden er adviezen. Naar de adviezen zouden we moeten handelen, zodat er niets op ons is aan te merken.

Over de voorzienigheid van God gesproken… de overheden zijn Gods instrumenten, door Hem ingesteld. En wat Nederland betreft zijn we, de Heere zij dank, gezegend met ons koningshuis en overheid. Laten we het hen niet lastig maken, maar overeenkomstig de liefde handelen en hen alle wijsheid en kracht toebidden.

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

1 Timotheüs 2:1-4

Meer informatie over Covid-19 en de maatregelen:

Rijksoverheid.nl
RIVM.nl

Adviezen voor kerken:

Rijksoverheid.nl

Laatste bewerking: 26 januari, 2021.